VEELGESTELDE VRAGEN

EEN NIEUWE WOONWIJK

Er is behoefte aan woningen in de Hoeksche Waard voor alle doelgroepen.

De plannen zijn noodzakelijk om invulling te geven aan de woningbehoefte in de Hoeksche Waard. Gemeente en ontwikkelende partijen willen deze plannen daarom realiseren. Ook in andere dorpskernen wordt gebouwd.
De woningbouw in Stougjeswijk moet in de Hoeksche Waardse behoefte voorzien. Stougjeswijk moet een buurt zijn voor ouderen, gezinnen en starters op de woningmarkt. Voor deze doelgroepen wordt een passend en onderscheidend woonmilieu gerealiseerd.
De ontwikkelaars hebben nagenoeg alle gronden in eigendom.
We volgen op dit punt de mogelijkheden van de huidige wet- en regelgeving. Op dit moment is het wettelijk gezien niet mogelijk hier afspraken over te maken.

WONEN

Stougjeswijk krijgt een mix van koop- en huurwoningen, betaalbaar en vrije sector en verschillende woontypen: 30% wordt sociale huur, 40% middelduur, 30% vrije sector. Hierbinnen komen verschillende woontypen, zoals appartementen, rijwoningen, twee-onder-1-kappers en vrijstaande woningen. Daarnaast is er de ambitie om ook bijzondere woonvormen te realiseren.
70% van het woningaanbod is betaalbaar, waarvan 30% sociale huur en 40% middeldure huur/koop.
Er komt ongeveer 10.000 m² aan maatschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan een basisschool, een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang, een supermarkt, huisarts, buurtcentrum, jongerencentrum en kleinschalige winkels. Ook komt er horeca en is er voldoende ruimte om te spelen.

MOBILITEIT

De wijk wordt gebouwd volgens de richtlijnen van de gemeente. Deze geeft parkeernormen op waaraan de wijk moet voldoen. Wel wordt er onderzocht of er mogelijkheden zijn voor mobiliteitsconcepten, waardoor de parkeernorm naar beneden kan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelmobiliteit.

Voor de aansluiting van de wijk op het bestaande gebied is onderzoek gedaan naar wat de beste optie is. De wijk is ook gericht op wandelen, fietsen en het R- net (een snelle doorgaande busverbinding). Ook wordt nog gekeken naar duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals het gebruik van deelauto’s.

Tijdens de ontwikkelingen zal de gemeente samen met de ontwikkelaars er alles aan doen om overlast door bouw te beperken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de route van het bouwverkeer en afspraken over werktijden.

GROEN

Als er een nieuwbouwwijk wordt gebouwd is het uiteraard niet mogelijk om het hele gebied groen te houden. Wel hebben we voor ogen om een groene wijk te gaan realiseren. In totaal wordt 40% van het hele gebied groen of blauw (water).

In de nieuwe wijk wordt landschappelijk wonen, groen en water gecombineerd. We respecteren de dijk en de kreek. Water staat centraal in de wijk. Op basis van de bestaande poldersloten is een nieuwe waterstructuur ontworpen voor Stougjeswijk. Voor recreatie (varen), natuurontwikkeling (natuurlijke oevers) en waterberging. De aanwezige kreek wordt verbreed, waardoor er een grotere waterpartij ontstaat. De ‘tramdijk’ wordt een groen park, hier worden geen woningen gebouwd. Stougjeswijk wordt gebouwd voor de toekomst. Naast een groen woonmilieu is de wijk ook natuurinclusief, biodivers, klimaatadaptief en duurzaam.

VEILIGHEID EN BOUWEN

Dat wordt in een later stadium uitgezocht. Uitgangspunt is dat de huidige bewoners van de Hoeksche Waard hier zo min mogelijk last van hebben. Het is echter wel zo dat bij een nieuwe woonwijk er altijd bouwwerkzaamheden zijn en er altijd wat overlast zal zijn.

ONDERNEMEN

Voor bedrijfsruimte kunt u het beste afspraken maken met een van de ontwikkelaars. Gedacht wordt aan kleinschalige detailhandel voor de primaire levensbehoefte, een supermarkt en beperkte horeca.

PROCEDURE & PLANNING

Op 4 oktober hebben we de volgende participatiebijeenkomst. Dan laten we u de opbrengst van de eerste bijeenkomst zien en hoe we deze inbreng, waar mogelijk, meenemen in de uitwerking van de hoofdstructuur tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan en een beeldregieplan. Hierin staat straks beschreven hoe de wijk er uit komt te zien qua architectuur, inrichting van de openbare ruimte en het soort voorzieningen. Ook vertellen we u meer over het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan, de bijhorende bestemmingsplanprocedure en het vervolgproces. Het is de bedoeling dat we nog dit jaar het bestemmingsplan in procedure brengen. De gemeenteraad besluit daarna, samen met de beantwoording van de zienswijzen of zij het bestemmingsplan vaststelt.

Uw reacties, vragen, wensen en behoeften bij het plan kunt u tijdens de inloopbijeenkomsten kenbaar maken. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt zijn er mogelijkheden voor het indienen van een (formele) zienswijze. Dit kan dan via het webformulier op de website van de gemeente, via een brief aan de gemeenteraad of mondeling (op afspraak). Hierover wordt u via de gemeenterubriek in Het Kompas en www.overheid.nl  op de hoogte gebracht.  

Daarnaast is het na vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk om bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan. 

We doen er alles aan om in 2024 te starten met de bouw.

Afhankelijk van hoe snel de procedures gaan verlopen verwachten wij vanaf 2025 in verhuur of verkoop te gaan. Zodra we hierover meer informatie hebben, vindt u dit op de website.

We volgen op dit punt de mogelijkheden van de huidige wet- en regelgeving. Op dit moment is het wettelijk gezien niet mogelijk hier afspraken over te maken.

COMMUNICATIE PARTICIPATIE

We horen graag wat u belangrijk vindt voor de planvorming. Het doel is om de opbrengst van de inloopbijeenkomst mee te nemen in de uitwerking van de hoofdstructuur tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan en een beeldregieplan. Hierin staat beschreven hoe de wijk er uit komt te zien qua architectuur, inrichting van de openbare ruimte en het soort voorzieningen. Hieraan moeten de ontwikkelende partijen zich straks houden bij het maken van concrete plannen. 

Voor de plannen moet ook het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Wanneer later het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een (formele) zienswijze indienen. Dit kan dan via het webformulier op de website van de gemeente, via een brief aan de gemeenteraad of mondeling (op afspraak). Hierover wordt u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gebracht.
Bij verdere planvorming kan het mogelijk zijn dat nieuwe bewoners hun wensen en ideeën rond de inrichting van bijvoorbeeld een speelvoorziening kunnen meegeven. Maar op dit moment is het nog niet duidelijk hoe dat verder wordt uitgewerkt.
Natuurlijk kunt u gedurende de gehele ontwikkeling en straks ook tijdens de bouwperiode uw vragen stellen via het contactformulier op de website.

Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Stougjeswijk. Ook de gemeente besteedt hier aandacht aan via hun eigen gemeentelijke kanalen. Daarnaast kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Dat kan via deze link.

Na afronding van het gehele participatieproces komt er een participatieverslag waarin staat beschreven wat voor soort reacties zijn binnengekomen en hoe dit is meegenomen in de verdere planvorming. Het participatieverslag is vanaf medio oktober te vinden op www.stougjeswijk.nl .

Het participatieverslag wordt aan het ontwerpbestemmingsplan toegevoegd. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt hierop ingegaan en verwezen naar het stedenbouwkundig plan en beeldregieplan. Hierin staat beschreven hoe de wijk er uit komt te zien qua architectuur, inrichting van de openbare ruimte en het soort voorzieningen. Het verslag wordt als bijlage met de plannen meegestuurd naar de raad. De raad besluit uiteindelijk over de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan.

Contact

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt contact met ons opnemen door onderstaande formulier in te vullen. Velden met een * zijn verplichte velden.

ABONNEER OP DE NIEUWSBRIEF

Niets missen van de ontwikkelingen van Stougjeswijk.
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.